طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز- استاندارد آلایندگی رونیز- نوع موتور رونیز- روغن موتور مناسب رونیز و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو رونیز- مشخصات روغن دنده مناسب رونیز

 مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز

روغن موتور مناسب رونیزRONIZE

مشخصات موتوررونیزRONIZE

 

نوع موتوررونیزRONIZE

4 سیلندرخطی

تعداد سیلندر رونیزRONIZE

 

تعداد سوپاپ رونیزRONIZE

2389سی سی

حجم موتور رونیزRONIZE

مشخصات روغن موتور مناسب رونیزRONIZE

SL

سطح کیفیت روغن موتور رونیزRONIZE

10W-40

ویسکوزیته روغن موتور رونیزRONIZE

4.75 لیتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور رونیزRONIZE

روغن موتور موتوسل و روغنهاي هم سطح با ويسكوزيته معرفي شده

روغن موتورهای مناسب رونیزRONIZE

روغن دنده رونیزRONIZE

 

نوع گیربکسرونیزRONIZE

 

محور محرک رونیزRONIZE

 

کیفیت روغن دنده رونیزRONIZE

2.5 لیتر

حجم روغن دنده(روغن گیربکس) رونیزRONIZE

 

روغن دنده های مناسب رونیزRONIZE

روغن ترمز رونیزRONIZE

 

سطح کیفی روغن ترمز رونیزRONIZE

 

روغن ترمزهای مناسبرونیزRONIZE

مایع خنک کننده(ضدیخ )رونیزRONIZE

8.5لیتر

حجم مایع خنک کنند ه رونیزRONIZE

 

ضد یخ مناسب رونیزRONIZE

روغن هیدرولیک فرمانرونیزRONIZE

2.5 لیتر

حجم روغن هیدرولیک فرمان رونیزRONIZE