پژو روآ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو روآ- استاندارد آلایندگی خودرو پژو روآ- نوع موتور- روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده پژو روآ- مشخصات روغن دنده مناسب

وانت باردو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های وانت باردو- استاندارد آلایندگی وانت باردو- نوع موتور- روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده وانت باردو- مشخصات روغن دنده مناسب

تندر 90
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های تندر 90-استاندارد آلایندگی تندر 90- نوع موتور تندر 90-روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن دنده مناسب خودرو تندر 90.

سمند LX
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های سمند LX- استاندارد آلایندگی سمند LX- نوع موتور سمند LX- روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده سمند LX- مشخصات روغن دنده مناسب

سورن
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های سورن- استاندارد آلایندگی سورن- نوع موتور سورن- روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده سورن- مشخصات روغن دنده مناسب

دنا
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های دنا - استاندارد آلایندگی دنا-نوع موتور دنا - روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده دنا - مشخصات روغن دنده مناسب خودرو دنا

پژو پارس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو پارس- استاندارد آلایندگی پارس-نوع موتور پارس-روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن دنده مناسب پارس

پژو 405 دوگانه سوز 1800 سی سی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو 405 دوگانه سوز 1800 سی سی-استاندارد آلایندگی- نوع موتور-روغن موتور و ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن دنده مناسب

پژو 206 با حجم موتور 1600 سی سی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو 206 با حجم موتور 1600-استاندارد آلایندگی-نوع موتور-روغن موتور مناسب پژو 206 با حجم موتور 1600 و ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن مناسب پژو

پژو 206

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو 206-استاندارد آلایندگی پژو 206-نوع موتور-روغن موتور مناسب پژو206-ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن دنده مناسب 206

پژو 207i

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پژو 207i - استاندارد آلایندگی پژو 207i - نوع موتور - روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده - مشخصات روغن دنده مناسب

سمند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های سمند معمولی-استاندارد آلایندگی سمند- نوع موتور- روغن موتور مناسب سمند و ظرفیت مایع خنک کننده - مشخصات روغن دنده مناسب

سمند سریر
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های سمند سریر-استاندارد آلایندگی سریر-نوع موتور-روغن موتور مناسب سریر و ظرفیت مایع خنک کننده- مشخصات روغن دنده مناسب سریر

رانا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رانا-استاندارد آلایندگی رانا-نوع موتور-روغن موتور مناسب رانا و ظرفیت مایع خنک کننده رانا- مشخصات روغن دنده مناسب رانا