طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های خودرو Avante

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های Avante- استاندارد آلایندگی خودرو Avante- نوع موتور خودرو Avante- روغن موتور مناسب Avante و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو Avante- مشخصات روغن دنده مناسب Avante

مشخصات فنی روغن و روان كننده های خودرو Avante

مشخصات فنی خودرو Avante

مشخصات موتور خودرو Avante

استاندارد آلایندگی خودرو Avante

 

نوع موتور

 

تعداد سیلندر

 

تعداد سوپاپ

 

حجم موتور

 
 

مشخصات روغن موتور مناسب Avante

سطح کیفیت روغن موتور Avante

 

سطح ویسکوزیته روغن موتور Avante

 

ظرفیت(حجم)روغن موتور Avante

 
 

مایع خنک کننده و ضدیخ خودرو Avante

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده Avante

 

مشخصات روغن دنده(واسکازین) مناسب خودرو Avante

نوع سیستم انتقال قدرت Avante

 

سطح کیفیت روغن دنده Avante

 

سطح ویسکوزیته روغن دنده Avante