ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Voleex C30

مشخصات فنی روغن و روان كننده های Voleex C30- استاندارد آلایندگی Voleex C30- نوع موتور Voleex C30- روغن موتور مناسب Voleex C30 و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو Voleex C30- مشخصات روغن دنده مناسب Voleex C30

مشخصات فنی روغن و روان كننده های Voleex C30

مشخصات فنی Voleex C30

مشخصات موتور Voleex C30

استاندارد آلایندگی Voleex C30

 

نوع موتور Voleex C30

 

تعداد سیلندر Voleex C30

 

تعداد سوپاپ Voleex C30

 

حجم موتور Voleex C30

 
 

مشخصات روغن موتور مناسب Voleex C30

سطح کیفیت روغن موتور Voleex C30

 

سطح ویسکوزیته روغن موتور Voleex C30

 

ظرفیت(حجم)روغن موتور Voleex C30

 
 

مایع خنک کننده و ضدیخ Voleex C30

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده Voleex C30

 

مشخصات روغن دنده(واسکازین) مناسب Voleex C30

نوع سیستم انتقال قدرت Voleex C30

 

سطح کیفیت روغن دنده Voleex C30

 

سطح ویسکوزیته روغن دنده Voleex C30