طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های خودرو لتیتود

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های لتیتود-استاندارد آلایندگی لتیتود-نوع موتور لتیتود-روغن موتور مناسب لتیتود-ظرفیت مایع خنک کننده خودرو لتیتود-روغن دنده خودرو لتیتود

مشخصات فنی روغن و روان كننده های خودرو لتیتود

مشخصات فنی خودرو لتیتود

مشخصات موتور خودرو لتیتود

استاندارد آلایندگی

 

نوع موتور

 

تعداد سیلندر

 

تعداد سوپاپ

 

حجم موتور

 
 

مشخصات روغن موتور مناسب خودرو لتیتود

سطح کیفیت روغن موتور

 

سطح ویسکوزیته روغن موتور

 

ظرفیت(حجم)روغن موتور

 
 

مایع خنک کننده و ضدیخ خودرو لتیتود

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده

 

مشخصات روغن دنده(واسکازین) مناسب لتیتود

نوع سیستم انتقال قدرت

 

سطح کیفیت روغن دنده 

 

سطح ویسکوزیته روغن دنده